loading...

นโยบาย

นโยบาย

chiangkongonlineplus.com เราคือผู้ให้บริการรวบรวมเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมาไว้ในระบบเดียว ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเลือกใช้บริการที่หลากหลาย
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขายของออนไลน์ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้บริการของ chiangkongonlineplus.COM มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิอันพึ่งต้องปฎิบัติตาม

คำจำกัดความ

ผู้ให้บริการ” หมายถึง chiangkongonlineplus.com  หรือเว็บไซต์ chiangkongonlineplus.com

ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา  เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิการใช้บริการ

การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อน

การสมัครเข้าใช้บริการ การยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับได้ว่า

อ่านและเข้าใจพร้อมทั้งตกลงยินยอมตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและหรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้บริการดังต่อไปนี้

ค้าขายอาวุธที่ผิดกฎหมายทุกชนิด

ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภท

สิ่งลามกอนาจารที่ผิดกฎหมายทุกชนิด

สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายทุกประเภท

สิ่งอื่นที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเว็บไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย

ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใดๆตามที่กฎหมายกำหนด

หากการทำงานของระบบเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่ากรณีใดๆหรือเกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและอาญา

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดทางกฎหมายต่อข้อมูลรูปภาพ ข้อความ ภาพเคลื่นไหว ที่นำเข้ามาในระบบเว็บไซต์ทั้งหมด  ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและอาญา

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ กระทำการตามที่กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล เป็นต้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ มีซึ่งสิทธิ ลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผลทั้งหมดและสามารถ ลบ แก้ไข ทำซ้ำได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ สามารถนำข้อมูลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ โดยผ่านเว็บไซต์ RKThai.com ไปใช้ในการวิจัย วิเคราะห์หรืออื่นใด ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้ใช้ตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการในทุกกรณีและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด

ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตามเห็นสมควรได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ราบล่วงหน้า

ผู้ให้บริการ อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ อาจจะเกิดจุดบกพร่องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการและให้บริการ

ผู้ให้บริการแจ้งให้ทราบ ดังนี้

ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการ หรือเกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา

ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

หากเกิดข้อพิพาทใดๆก็ตามต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอกให้ถือคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สุด


คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ 

ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ 

ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์

วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ

หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา 

รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

และข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร รูป รายการสั่งซื้อ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


userID ระบบคุกกี้สำหรับใช้แยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้เมื่อมีการใช้งานพร้อม ๆ กัน จำเป็น

cusID ระบบคุกกี้สำหรับใช้แยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้เมื่อมีการใช้งานพร้อม ๆ กัน จำเป็น

verified ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบสำหรับเอาไว้จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ จำเป็น

และช่วยในการเปิดเข้าชมเว็บไซต์ของเรา จำเป็น

acceptCookie  ระบบคุกกี้สำหรับใช้จดจำการยอมรับ Cookie

_ga_1STWWHKBDQ     cookie จะใช้สำหรับ และ โดย Google Analytics ไม่จำเป็น

_ga cookie จะใช้สำหรับ และ โดย Google Analytics ไม่จำเป็น

ci_session สำหรับเก็บอายุการใช้งานสมาชิก จำเป็น


การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน 

ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ 

ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และคุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ

 เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การลบ cookies
คุณสามารถถอนการอนุญาตของคุณในการและอ่าน cookie ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามโดยการกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบที่ไม่ยอมรับ cookie ใด ๆ และ / หรือลบ cookie ที่ได้รับการวางไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

วิธีการลบ cookie จะอธิบายในคู่มือการใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ แต่พึงระลึกไว้ว่า การลบ cookie อาจส่งผลให้เว็บไซต์บางส่วนไม่ทำงานหรือทำงานได้อย่างไม่ครบถ้วน